Vilkår og betingelser

Innledning

Denne avtalen inngås mellom Hamar Kommune som tilbyder av tjenesten Park-O («Tjenesten») og brukeren («Kunden»). Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Slik aksept og inngåelse gis ved at Kunden samtykker til at vilkårene i denne avtalen er akseptert. Dette skjer ved aksept i elektronisk dialog før Tjenesten tas i bruk.

Betaling

For at Kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten må Kunden registrere et kredittkort. Avtalen gir Kunden rett til å benytte Tjenesten til å betale for parkering og andre produkter som tilbys gjennom Tjenesten. For produktene Kunden kjøper via Tjenesten godtar Kunden at registrerte kredittkort belastes med de til en hver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer. Den endelige prisen for parkering beregnes straks parkeringen er avsluttet. Det er Kundens ansvar at det registrerte kredittkortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Dersom Tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det Kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte. Ved kjøp er det Kundens ansvar å registrere korrekt takstgruppe/sone samt kjøretøyets registreringsnummer.

Registrering av kredittkort og betaling blir behandlet av PayEx som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Det vil ikke bli lagret opplysninger om kredittkort i Tjenesten.

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt Kunden aksepterer disse vilkårene. Kunden kan si opp avtalen gjennom skriftlig henvendelse til Hamar Kommune. Hamar Kommune kan si opp avtalen med Kunden med skriftlig varsel dersom Hamar Kommune stanser å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke oppretteholder Tjenesten. Ved opphør av Avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Kundens utestående betalingsforpliktelser.

Behandling og bruk av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er i Norge regulert i en egen lov, lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter. Dette regelverket oppstiller krav til behandling av personopplysninger, og ivaretar din rett til å bli beskyttet mot utidig innblanding i ditt privatliv. Samtidig gir den deg mulighet til å få kontroll og oversikt over opplysninger og informasjon virksomheter har om deg.

Hamar Kommunes bruk av personopplysninger

Hamar Kommune tar personvern på alvor fordi det handler om respekt for deg som kunde. Vi behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. Informasjon om personvern finner du på datatilsynet.no. Opplysningene som Hamar Kommune mottar om deg vil brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg. Dette reguleres i personopplysningsloven §8a.

Det registreres ingen personopplysninger for statistisk bruk. Kjøpsinformasjon registreres og lagres for å kunne dokumentere kjøp.

Hamar Kommune er behandlingssansvarlig for personopplysningen i tjenesten. Hamar Kommune har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, og tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Hos systemleverandøren av tjenesten Park-O har kun ansatte knyttet til kundeservice og utvikling tilgang til personopplysningene.

For at Kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten, må Kunden oppgi følgende opplysninger som også lagres:

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg som følger av personopplysningslovens §18. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Hamar Kommune Servicesenter på e-post postmottak@hamar.kommune.no.